กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    คู่มือบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
>>>  คู่มือ การปฏิบัติงานการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาวน์โหลด
>>>  คู่มือ การปฏิบัติงานการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดาวน์โหลด
>>>  คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลด
>>>  คู่มือ ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดาวน์โหลด 
>>>  คู่มือ ปฏิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ  ดาวน์โหลด
>>>  คู่มือ การเลือกตั้งสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาวน์โหลด
>>>  คู่มือ การแบ่งโครงสร้างส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาวน์โหลด
 
เอกสารประกอบต่างๆ
>>>  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง กองทุน กบข. พบสมาชิก  ดาวน์โหลด
>>> เอกสารประกอบการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 24 มีนาคม 2557  
        -  หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาวน์โหลด
        -  ประสบการณ์ที่เป็นอนุกรรมการประเมินการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาวน์โหลด
>>> เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสัมมนา การจัดทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม วันที่ 26 มีนาคม 2557
      -  หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดทำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาวน์โหลด
      -  การจัดทำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ปิยะวัฒน์  บุญ-หลง ดาวน์โหลด
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 111,634 ครั้ง