กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
>>> ธนาคารออมสิน แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง  รายละเอียด
>>> การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รายละเอียด
>>> การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)" ธอส.   รายละเอียด
>>> โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13  รายละเอียด
>>> ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัด "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560" รายละเอียด
>>> สิทธิประโยชน์ของประกันอุบัติเหตุสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด
>>>  ธนาคารออมสินจัดสินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ (บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน) รายละเอียด
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 101,948 ครั้ง