กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    รายงานผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (สายวิชาการ)
รายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สังกัด ตำแหน่งที่ขอ สาขาวิชาที่ขอ ผลการดำเนินการ
1 นายระพีพันธ์  ปิตาคะโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ. วิศวกรรมอุตสาหการ อยู่ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
2 นางเสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาศาสตร์สังคม อยู่ระหว่างส่งเรื่องเพื่อขอรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งไปที่ สกอ. 
3 นายชัชวิน นามมั่น คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 (ลับ) วันที่ 29 กันยายน 2561
4 นางสาวสายสมร  ลำลอง คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์
เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 (ลับ) วันที่ 29 กันยายน 2561
5 นายชาญชัย คงเพียรธรรม คณะศิลปศาสตร์ รศ. ภาษาเขมร เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 (ลับ) วันที่ 29 กันยายน 2561
6 นางสาวกุสุมา  จิตแสง  คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. เภสัชศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 (ลับ) วันที่ 29 กันยายน 2561
7 นางสาวสาวิตรี  สิงหาด คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ. พยาบาลศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 (ลับ) วันที่ 29 กันยายน 2561
8 นางเนตรดาว เถาถวิล คณะศิลปศาสตร์ ผศ. สังคมวิทยา เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 (ลับ) วันที่ 29 กันยายน 2561
9 นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ ผศ. รัฐประศาสนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 (ลับ) วันที่ 29 กันยายน 2561
10 นางสาวธนาทิพย์  แหลมคม คณะเกษตรศาสตร์ รศ. ประมงน้ำจืด เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 (ลับ) วันที่ 29 กันยายน 2561
11 นายอำไพศักดิ์  ทีบุญมา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. กลศาสตร์ของไหลและความร้อน เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 (ลับ) วันที่ 29 กันยายน 2561
12 นายศิริวัฒน์  ระดาบุตร  คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 (ลับ) วันที่ 29 กันยายน 2561
13 นายสุรศักดิ์  บุญอาจ คณะศิลปศาสตร์ ผศ. นิเทศศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 (ลับ) วันที่ 29 กันยายน 2561
14 นายเชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย คณะวิทยาศาสตร์ รศ. ฟิสิกส์ อยู่ระหว่างส่งตำราฉบับปรับปรุงให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
15 นายถนัดกิจ  ศรีโชค  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. วิศวกรรมอุตสาหการ อยู่ระหว่างการติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 1 ท่าน
16 นางรุ่งนภา  ทิพากรฐิติกุล คณะวิทยาศาสตร์ รศ. ฟิสิกส์ (วัสดุศาสตร์) กำหนดส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2561 
17 นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาไทย กำหนดส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 และได้รับผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้ว 2 ท่าน
18 นางสาวอุไรวรรณ  อกนิตย์ คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. เภสัชศาสตร์ กำหนดส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 และได้รับผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้ว 2 ท่าน
19 นายณัฐวัฒน์  ตรีระวัฒนพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. เภสัชศาสตร์ กำหนดส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 และได้รับผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้ว 1 ท่าน
20 นางสาวพีชญาดา  พื้นผา คณะบริหารศาสตร์ ผศ. บริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดส่งผลการประเมินภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 และได้รับผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้ว 1 ท่าน
21 นางสาวชิดหทัย เพชรช่วย คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
22 นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ศ. ภาษาจีน อยู่ระหว่างการทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
23 นางสาววิภาดา  เดชะปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
24 นายทวนธน  บุญลือ  คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. เภสัชกรรมคลินิก อยู่ระหว่างการทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
25 นางสาวกติกา  สระมณีอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. สาธารณสุขศาสตร์ อยู่ระหว่างการทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
26 นายณัฏฐ์  ดิษเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่างการทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
27 นายเฉลิมชัย วงศ์รักษ์   คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาอังกฤษ อยู่ระหว่างการทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
           
          ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 94,103 ครั้ง