กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    รายงานผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (สายวิชาการ)
ลำดับ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สังกัด ตำแหน่งที่ขอ สาขาวิชาที่ขอ ผลการดำเนินการ
1 นายระพีพันธ์  ปิตาคะโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ. วิศวกรรมอุตสาหการ อยู่ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
2 นายปรีดา ปราการกมานันท์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. ชีวเวชศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 (ลับ) วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
3 นางสาวจิตติยวดี  ศรีภา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. ปรสิตวิทยา เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 (ลับ) วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
4 นายกิตติ  เหลาสุภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. สาธารณสุขศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 (ลับ) วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
5 นางสาวอมรรัตน์  นธะสนธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ. พยาบาลศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 (ลับ) วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
6 นางสาวสาวิตรี  สิงหาด คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ. พยาบาลศาสตร์ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
  นายชาญชัย คงเพียรธรรม คณะศิลปศาสตร์ รศ. ภาษาเขมร อยู่ระหว่างรอผลการประเมินหนังสือฉบับปรับปรุง ซึ่งกำหนดส่งผลการประเมิน ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
7 นางเสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาศาสตร์สังคม กำหนดส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และอยู่ระหว่างการติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 1 ท่าน
8 นางเนตรดาว เถาถวิล คณะศิลปศาสตร์ ผศ. สังคมวิทยา กำหนดส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และอยู่ระหว่างการติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 1 ท่าน
9 นางสาวสายสมร  ลำลอง คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์
กำหนดส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และอยู่ระหว่างการติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 2 ท่าน
10 นางสาวเสาวลักษณ์  บุญยอด คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. เทคโนโลยีพอลิเมอร์ กำหนดส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และอยู่ระหว่างการติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 2 ท่าน
11 นายอธิพงศ์  สุริยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. วิศวกรรมไฟฟ้า กำหนดส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และอยู่ระหว่างการติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 2 ท่าน
12 นายบุญชู ภูศรี คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาไทย กำหนดส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และอยู่ระหว่างการติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 2 ท่าน
13 นางสาวจิราภรณ์ หลาบคำ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. สาธารณสุขศาสตร์ กำหนดส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และอยู่ระหว่างการติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 2 ท่าน
14 นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ ผศ. รัฐประศาสนศาสตร์ กำหนดส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และอยู่ระหว่างการติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 2 ท่าน
15 นายชัชวิน นามมั่น คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และอยู่ระหว่างการติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 2 ท่าน
16 นายเชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย คณะวิทยาศาสตร์ รศ. ฟิสิกส์ กำหนดส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 
17 นางสาวธนาทิพย์  แหลมคม คณะเกษตรศาสตร์ รศ. ประมงน้ำจืด อยู่ระหว่างการทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
18 นายอำไพศักดิ์  ทีบุญมา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. กลศาสตร์ของไหลและความร้อน อยู่ระหว่างการทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
19 นายถนัดกิจ  ศรีโชค  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. วิศวกรรมอุตสาหการ อยู่ระหว่างการทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
20 นางสาวกุสุมา  จิตแสง  คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. เภสัชศาสตร์ อยู่ระหว่างการทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
21 นายศิริวัฒน์  ระดาบุตร  คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ อยู่ระหว่างการทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
           
          ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 83,103 ครั้ง