กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    รายงานผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (สายวิชาการ)
รายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สังกัด ตำแหน่งที่ขอ สาขาวิชาที่ขอ ผลการดำเนินการ
1 นางณัฏฐ์นรี  โสภากันต์ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ รอออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ
2 นางเสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาศาสตร์สังคม อยู่ระหว่างรอการรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จาก สกอ. 
3 นายอำไพศักดิ์   ทีบุญมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. วิศวกรรมเครื่องกล อยู่ระหว่างรอการรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จาก สกอ. 
4 นางสาวธนาทิพย์  แหลมคม คณะเกษตรศาสตร์ รศ. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อยู่ระหว่างรอการรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จาก สกอ. 
5 นายชัชวิน  นามมั่น คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่างรอการรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จาก สกอ. 
6 นายเชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย คณะวิทยาศาสตร์ รศ. ฟิสิกส์ เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 มกราคม 2562
7 นางรุ่งนภา  ทิพากรฐิติกุล คณะวิทยาศาสตร์ รศ. ฟิสิกส์ (วัสดุศาสตร์) ส่งผลงานฉบับปรับปรุงให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้ว และกำหนดส่งผลการประเมินภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
8 นางสาวพีชญาดา  พื้นผา คณะบริหารศาสตร์ ผศ. บริหารธุรกิจ ส่งผลงานฉบับปรับปรุงให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้ว และกำหนดส่งผลการประเมินภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
9 นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ศ. ภาษาจีน ส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้ว 2 คน และกำหนดให้มีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ประมาณเดือน เมษายน 2562
10 นางสาววิภาดา  เดชะปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างติดตามผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 คน
11 นางสาวชิดหทัย เพชรช่วย คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 มกราคม 2562
12 นายทวนธน  บุญลือ  คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. เภสัชกรรมคลินิก เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 มกราคม 2562
13 นางสาวกติกา  สระมณีอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. สาธารณสุขศาสตร์ เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 7 มีนาคม 2562
14 นายณัฏฐ์  ดิษเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 7 มีนาคม 2562
15 นายเฉลิมชัย วงศ์รักษ์   คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาอังกฤษ เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 มกราคม 2562
16 นายกุลเชษฐ์  เพียรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ. วิศวกรรมเครื่องกล ส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้ว และกำหนดให้มีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ประมาณเดือนมีนาคม 2562
17 นายอภินันต์  นามเขต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. วิศวกรรมเครื่องกล อยู่ระหว่างติดตามผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 คน
18 เรือโทสมญา  ภูนะยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. วิศวกรรมเครื่องกล ส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้ว และกำหนดส่งผลการประเมินภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
19 นางภาวนา  พนมเขต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ รศ. จุลชีววิทยา ได้รับผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 1 คน
20 นางนิตยา  ชาคำรุณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. เวชศาสตร์ชุมชน
อนุสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 7 มีนาคม 2562
21 นายอารี  บุตรสอน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. สาธารณสุขศาสตร์ อยู่ระหว่างติดตามผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 คน
22 นางสาวลติพร  อุดมสุข วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. เภสัชวิทยา เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 7 มีนาคม 2562
23 นางสาวรสริน  การเพียร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. เทคนิคการแพทย์ เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 7 มีนาคม 2562
24 นางพัจนภา  ธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. สาธารณสุขศาสตร์ อยู่ระหว่างติดตามผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 คน
25 นางสาวภัทราจิตร  แสงสว่าง คณะบริหารศาสตร์ ผศ. บริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างติดตามผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 คน
26 นางสาวพัชรี  วงษาสนธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. คณิตศาสตร์ เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 7 มีนาคม 2562
27 นางสาวกนกพร  ช่างทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. คณิตศาสตร์ เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 7 มีนาคม 2562
28 นางสาวศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศ. เคมีทฤษฎี
อนุสาขาวิชาเคมีคอมพิวเตอร์
อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
29 นางสุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ รศ. กฎหมายมหาชน อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
30 นายชัช  วงศ์สิงห์ คณะนิติศาสตร์ ผศ. กฎหมายมหาชน อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
31 นางมิรันตี  เจียรักสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ ผศ. กฎหมายอาญา
อนุสาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
32 นายรักขิต  รัตจุมพฏ คณะนิติศาสตร์ ผศ. กฎหมายอาญา
อนุสาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
33 นายอุทัย  อันพิมพ์ คณะบริหารศาสตร์ ผศ. บริหารธุรกิจ                     อนุสาขาวิชาการจัดการ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
34 นางสาวสุมาลี  เงยวิจิตร คณะบริหารศาสตร์ ผศ. บริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
35 นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้ว คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ญี่ปุ่นศึกษา อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
36 นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาเวียดนาม อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
37 นางปาริชาติ  พุ่มขจร คณะวิทยาศาสตร์ รศ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
38 นางสาวขนิษฐา  แก้วแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. วิศวกรรมไฟฟ้า อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
39 นางสาวจีรภัทร  นุตริยะ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. ฟิสิกส์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
40 นางสาวธนวดี  ปรีเปรม คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
41 นายพีรวัฒน์  จินาทองไทย คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. เภสัชกรรมคลินิก อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
42 นายทินน์  พรหมโชติ คณะเกษตรศาสตร์ ผศ. พืชสวน อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
43 นางสาวชิดหทัย ปุยะติ คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาจีน อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
44 นางนงนุช กัณหารัตน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. กายวิภาคศาสตร์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
45 นายสุรศักดิ์  แว่นรัมย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ รศ. พยาธิวิทยาคลินิก อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
46 นางสาวฐานิสรา  โฉมเกิด วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. กายวิภาคศาสตร์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
47 นางสาวกิตติมา  ศิลปษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. วิศวกรรมวัสดุ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
48 นางสาวอรนุช  ปวงสุข คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาอังกฤษ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
49 นายพัน  พงษ์ผล คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ดุริยางคศิลป์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
50 นายสุทธิพงศ์  เพิ่มพูล คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาอังกฤษ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
51 นางสาวณัฏฐ์ชวัล  โภคาพานิชวงษ์ คณะศิลปศาสตร์ ผศ. สังคมวิทยา อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ
52 นางสาวมะลิวรรณ อมตธงไชย คณะวิทยาศาสตร์ รศ. เคมีวิเคราะห์ เสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 7 มีนาคม 2562
53 นายวรศักดิ์  สุขบท คณะวิทยาศาสตร์ รศ. ฟิสิกส์ เสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 7 มีนาคม 2562
54 นางสาวสุวภรณ์  แดนดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. สรีรวิทยา อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
55 นางสุรีย์  ธรรมิกบวร คณะพยาบาลศาสตร์ รศ. พยาบาลศาสตร์ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
          ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 104,480 ครั้ง