กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    รายงานผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (สายวิชาการ)
รายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สังกัด ตำแหน่งที่ขอ สาขาวิชาที่ขอ ผลการดำเนินการ
1 นายระพีพันธ์   ปิตาคะโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ. วิศวกรรมอุตสาหการ อยู่ระหว่างรอการรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จาก สกอ. 
2 นางณัฏฐ์นรี  โสภากันต์ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ รอออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการฯ
3 นางเสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาศาสตร์สังคม อยู่ระหว่างรอการรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จาก สกอ. 
4 นายอำไพศักดิ์   ทีบุญมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. วิศวกรรมเครื่องกล อยู่ระหว่างรอการรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จาก สกอ. 
5 นางสาวธนาทิพย์  แหลมคม คณะเกษตรศาสตร์ รศ. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อยู่ระหว่างรอการรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จาก สกอ. 
6 นายชัชวิน  นามมั่น คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่างรอการรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จาก สกอ. 
7 นายถนัดกิจ  ศรีโชค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. วิศวกรรมการผลิต อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ
8 นางสาวอุไรวรรณ  อกนิตย์ คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. เภสัชกรรมคลินิก อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ
9 นายณัฐวัฒน์  ตีระวัฒนพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. เภสัชกรรมคลินิก อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ
10 นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาไทย อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ
11 นายเชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย คณะวิทยาศาสตร์ รศ. ฟิสิกส์ เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 10 มกราคม 2562
12 นางรุ่งนภา  ทิพากรฐิติกุล คณะวิทยาศาสตร์ รศ. ฟิสิกส์ (วัสดุศาสตร์) อยู่ระหว่างปรับปรุงหนังสือตามมติคณะกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิฯ
13 นางสาวพีชญาดา  พื้นผา คณะบริหารศาสตร์ ผศ. บริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างปรับปรุงหนังสือตามมติคณะกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิฯ
14 นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ศ. ภาษาจีน อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีรายชื่อในบัญชี ก.พ.อ. เพื่อจะได้ดำเนินการส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาต่อไป
15 นางสาววิภาดา  เดชะปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณาแล้ว และกำหนดส่งผลการประเมินภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 
16 นางสาวชิดหทัย เพชรช่วย คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างติดตามและรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
17 นายทวนธน  บุญลือ  คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. เภสัชกรรมคลินิก อยู่ระหว่างติดตามและรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
18 นางสาวกติกา  สระมณีอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. สาธารณสุขศาสตร์ อยู่ระหว่างติดตามและรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
19 นายณัฏฐ์  ดิษเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่างติดตามและรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
20 นายเฉลิมชัย วงศ์รักษ์   คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาอังกฤษ อยู่ระหว่างติดตามและรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
21 นายกุลเชษฐ์  เพียรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ. วิศวกรรมเครื่องกล อยู่ระหว่างส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
22 นายอภินันต์  นามเขต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. วิศวกรรมเครื่องกล อยู่ระหว่างส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
23 เรือโทสมญา  ภูนะยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. วิศวกรรมเครื่องกล อยู่ระหว่างส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
24 นางภาวนา  พนมเขต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ รศ. จุลชีววิทยา อยู่ระหว่างส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
25 นางนิตยา  ชาคำรุณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. เวชศาสตร์ชุมชน
อนุสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อยู่ระหว่างส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
26 นายอารี  บุตรสอน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. สาธารณสุขศาสตร์ อยู่ระหว่างส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
27 นางสาวลติพร  อุดมสุข วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. เภสัชวิทยา อยู่ระหว่างส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
28 นางสาวรสริน  การเพียร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. เทคนิคการแพทย์ อยู่ระหว่างส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
29 นางพัจนภา  ธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. สาธารณสุขศาสตร์ อยู่ระหว่างส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
30 นางสาวภัทราจิตร  แสงสว่าง คณะบริหารศาสตร์ ผศ. บริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
31 นางสาวพัชรี  วงษาสนธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. คณิตศาสตร์ อยู่ระหว่างส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
32 นางสาวกนกพร  ช่างทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. คณิตศาสตร์ อยู่ระหว่างส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
33 นางสาวศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศ. เคมีทฤษฎี
อนุสาขาวิชาเคมีคอมพิวเตอร์
อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
34 นางสุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ รศ. กฎหมายมหาชน อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
35 นายชัช  วงศ์สิงห์ คณะนิติศาสตร์ ผศ. กฎหมายมหาชน อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
36 นางมิรันตี  เจียรักสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ ผศ. กฎหมายอาญา
อนุสาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
37 นายรักขิต  รัตจุมพฏ คณะนิติศาสตร์ ผศ. กฎหมายอาญา
อนุสาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
38 นายอุทัย  อันพิมพ์ คณะบริหารศาสตร์ ผศ. บริหารธุรกิจ                       อนุสาขาวิชาการจัดการ อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
39 นางสาวสุมาลี  เงยวิจิตร คณะบริหารศาสตร์ ผศ. บริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
40 นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้ว คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ญี่ปุ่นศึกษา อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
41 นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาเวียดนาม อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
42 นางปาริชาติ  พุ่มขจร คณะวิทยาศาสตร์ รศ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
43 นางสาวขนิษฐา  แก้วแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. วิศวกรรมไฟฟ้า อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
44 นางสาวจีรภัทร  นุตริยะ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. ฟิสิกส์ อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
45 นางสาวธนวดี  ปรีเปรม คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
46 นายพีรวัฒน์  จินาทองไทย คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. เภสัชกรรมคลินิก อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
47 นายทินน์  พรหมโชติ คณะเกษตรศาสตร์ ผศ. พืชสวน อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
48 นางสาวชิดหทัย ปุยะติ คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาจีน อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
49 นางนงนุช กัณหารัตน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. กายวิภาคศาสตร์ อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
50 นายสุรศักดิ์  แว่นรัมย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ รศ. พยาธิวิทยาคลินิก อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
51 นางสาวฐานิสรา  โฉมเกิด วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. กายวิภาคศาสตร์ อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
           
           
          ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 98,471 ครั้ง