กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    รายงานผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (สายวิชาการ)
รายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สังกัด ตำแหน่งที่ขอ สาขาวิชาที่ขอ ผลการดำเนินการ
1 นายระพีพันธ์  ปิตาคะโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ. วิศวกรรมอุตสาหการ อยู่ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
2 นางเสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาศาสตร์สังคม อยู่ระหว่างส่งเรื่องเพื่อขอรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งไปที่ สกอ. 
3 นายชัชวิน นามมั่น คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 6 กันยายน 2561
4 นางสาวสายสมร  ลำลอง คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์
เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 6 กันยายน 2561
5 นายชาญชัย คงเพียรธรรม คณะศิลปศาสตร์ รศ. ภาษาเขมร เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 6 กันยายน 2561
6 นางสาวกุสุมา  จิตแสง  คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. เภสัชศาสตร์ เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 6 กันยายน 2561
7 นายเชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย คณะวิทยาศาสตร์ รศ. ฟิสิกส์ อยู่ระหว่างปรับปรุงตำราภายใน 90 วัน ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
8 นางสาวสาวิตรี  สิงหาด คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ. พยาบาลศาสตร์ กำหนดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561
9 นางเนตรดาว เถาถวิล คณะศิลปศาสตร์ ผศ. สังคมวิทยา กำหนดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
10 นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ ผศ. รัฐประศาสนศาสตร์ กำหนดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
11 นางสาวธนาทิพย์  แหลมคม คณะเกษตรศาสตร์ รศ. ประมงน้ำจืด อยู่ระหว่างการติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 1 ท่าน
12 นายอำไพศักดิ์  ทีบุญมา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. กลศาสตร์ของไหลและความร้อน อยู่ระหว่างการติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 1 ท่าน
13 นายถนัดกิจ  ศรีโชค  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. วิศวกรรมอุตสาหการ อยู่ระหว่างการติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 2 ท่าน
14 นายศิริวัฒน์  ระดาบุตร  คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ อยู่ระหว่างการติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 2 ท่าน
15 นางรุ่งนภา  ทิพากรฐิติกุล คณะวิทยาศาสตร์ รศ. ฟิสิกส์ (วัสดุศาสตร์) อยู่ระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดส่งผลการประเมินภายในวันที่ 27 กันยายน 2561 
16 นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาไทย อยู่ระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดส่งผลการประเมินภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 
17 นางสาวอุไรวรรณ  อกนิตย์ คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. เภสัชศาสตร์ อยู่ระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดส่งผลการประเมินภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 
18 นายณัฐวัฒน์  ตรีระวัฒนพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. เภสัชศาสตร์ อยู่ระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดส่งผลการประเมินภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 
19 นายสุรศักดิ์  บุญอาจ คณะศิลปศาสตร์ ผศ. นิเทศศาสตร์ อยู่ระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดส่งผลการประเมินภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 
20 นางสาวชิดหทัย เพชรช่วย คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
21 นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ศ. ภาษาจีน อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ
           
          ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
           
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 88,085 ครั้ง