กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    ผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
 
 
 

นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี
 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  
 

 

 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,334 ครั้ง