สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
 
    การจัดการความรู้
คำสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักฯ
รายงานการประชุม

ครั้งที่ 1/2560

ครั้งที่ 2/2560

ครั้งที่ 3/2560

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปประเด็นการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการประชุมการจัดการความรู้

ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวปฏิบัติที่ดีในจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1

แนวปฏิบัติที่ดีในจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2
 

 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 202,345 ครั้ง