ผู้บริหารและบุคลากร

                       


ผู้อำนวยการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

  โทรศัพท์  เบอร์ภายใน 7521, 3089

email :                                        

 

 


รองผู้อำนวยการดร.วศิน  โกมุท
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายหอพักนักศึกษา
โทรศัพท์ เบอร์ภายใน 7521, 3089
email :  wasin.k@ubu.ac.th
 
ผศ.แก้ว  อุดมศิริชาคร
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
โทรศัพท์ เบอร์ภายใน 7521, 3089
email :                                  
                       
 

 
 


 สำนักงานผู้อำนวยการ


   
 

ชื่อ-สกุล   : นายธเนศ  สีห์พิทักษ์เกียรติ

ตำแหน่ง  : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 045-353061 เบอร์ภายใน 3061

email      : tanate.s@ubu.ac.th

 

 


กลุ่มงานบริหารทั่วไป


   

ชื่อ-สกุล   : นางมนธิรา  จันสุตะ
ตำแหน่ง   : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานบุคคล)
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน  7522
email        : montira.p@ubu.ac.th

 

ชื่อ-สกุล   : นางสาวศิริลักษณ์  ทองไทย
ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์  : 045-353089  เบอร์ภายใน 3089
email        : sirilak.t@ubu.ac.th
 

 

 

       
ชื่อ-สกุล   : นายสมัย  สำลีวงศ์
ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 3089
email       : adsama2629@gmail.com
 
   

 

   
       


กลุ่มงานการเงิน บัญชี พัสดุ


   

ชื่อ-สกุล  : นายชนษ์ปกรณ์  หาญชูวงศ์
ตำแหน่ง  : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 7522
email :   kampanat.h@ubu.ac.th

 

ชื่อ-สกุล  : นายรัชชนนท์  แกะมา
ตำแหน่ง  : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
                หัวหน้านักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน  3028
email :
 
       
ชื่อ-สกุล  : นายวีระยุทธ  แก้วกล้า
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 7522
email :    weerayut.k@ubu.ac.th
 
ชื่อ-สกุล  : นายกันตินันท์  ตาบุดดา
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 7522
email :   kunteenun.t@ubu.ac.th
 

 

   
       


กลุ่มงานภูมิทัศน์


   

 
ชื่อ-สกุล  : นายวาทสันต์  อุทสิงห์
ตำแหน่ง  : หัวหน้างานภูมิทัศน์
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 3089, 7500

 

 
 
ชื่อ-สกุล  : นายไมตรี   คะเนแน่น
ตำแหน่ง  : พนักงานทั่วไป (ภูมิทัศน์)
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 3089, 7500
 
       
ชื่อ-สกุล  : นายเสรี   มั่นคง
ตำแหน่ง  : พนักงานทั่วไป (ภูมิทัศน์)
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 3089, 7500
 
 
 
 
 
 

 

   
       

 


ฝ่ายหอพักนักศึกษา


 
   
 

ชื่อ-สกุล   : นางสาวระพีพร  ประทุมเลิศ

ตำแหน่ง  : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษา

โทรศัพท์ : 045-353061 เบอร์ภายใน 3061

email      : rapeeporn.p@ubu.ac.th

 

กลุ่มงานหอพักนักศึกษา


 
   

ชื่อ-สกุล  : นางสาวกมลชนก   เทศนา
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 045-353089  เบอร์ภายใน 3089
email :  kamonchanok.t@ubu.ac.th
    
ชื่อ-สกุล  : นางบุษดี   วงษ์ศรีแก้ว
ตำแหน่ง  : พนักงานทั่วไป(ฝ่ายบริการ)
 โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน  7520
email :   budsadee.w@ubu.ac.th
  
       
 
 
 
 

กลุ่มงานช่าง


 
   

ชื่อ-สกุล  : นายวีระพงษ์  สมสุพรรณ
ตำแหน่ง  : ช่างซ่อมบำรุง
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 3089
     
ชื่อ-สกุล  : นายเจริญ   คำแน่น
ตำแหน่ง  : ช่างซ่อมบำรุง
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 3089, 7500
   
       
ชื่อ-สกุล  : นายจรูญ   คำแน่น
ตำแหน่ง  : พนักงานทั่วไป (ช่าง)
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 3089, 7500
   
   
       

 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์


 
   
 

 ชื่อ-สกุล  : นายภาคภูมิ   โทนหงสา

 ตำแหน่ง  : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินฯ

 โทรศัพท์ : 045-353062  เบอร์ภายใน  3062

 email :    pakpoom.t@ubu.ac.th

 

กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพย์สินฯ


   

ชื่อ-สกุล  : นางสาวพิมพา   คำมุงคุณ
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 7523
email :     pimpa.k@ubu.ac.th
 
ชื่อ-สกุล  : นางสาวดาริกา  โทนหงสา
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 7523
email :    darika.t@ubu.ac.th
    
  
       
 
ชื่อ-สกุล  : นางสาวรจนา  จรรยากรณ์
ตำแหน่ง  : พนักงานทั่วไป (ห้องพักรับรอง)
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 7523
 
   
   
ชื่อ-สกุล  : นายบุญมี   ศรีภักดี
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (ภูมิทัศน์โรงอาหาร-ศูนย์อาหาร)
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 3089, 7500

     
   
       
   
 
 
 
 
 
   
                 
 
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 188,093 ครั้ง