สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
 
    รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2562
 

 

                 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ (รุ่นที่ 1-4) และชำระเงินค่าหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการเลือกเพื่อนร่วมห้อง (ถ้ามี) ในระบบหอพักให้เรียบร้อยภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวสำนักงานหอพักนักศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเพื่อนร่วมห้องให้นักศึกษาเอง 

                นักศึกษาที่เข้าร่วมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ รุ่นที่ 1 รับกุญแจห้องพัก วันที่ 6 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องโถง ชั้น 1 หอพักราชพฤกษ์ 2 (ข้างสำนักงานหอพักนักศึกษา)

                นักศึกษาที่เข้าร่วมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ รุ่นที่ 2 รับกุญแจห้องพัก วันที่ 14 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องโถง ชั้น 1 หอพักราชพฤกษ์ 2 (ข้างสำนักงานหอพักนักศึกษา) 

              นักศึกษาที่เข้าร่วมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ รุ่นที่ 3-4 รับกุญแจห้องพัก วันที่ 3 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องโถง ชั้น 1 หอพักราชพฤกษ์ 2 (ข้างสำนักงานหอพักนักศึกษา)

 


สอบถามรายละเอียดอื่นๆ ต่อต่อสำนักงานหอพัก หรือ โทร 045 353089, 045 353061 ในวัน เวลาราชการ
   


 
 
 

 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 202,369 ครั้ง