แบบฟอร์ม (สำหรับบุคลากร)

>> แบบฟอร์มยืมวัสดุ อุปกรณ์

>> แบบฟอร์มเช่าชุดเครื่องนอนหอพักนักศึกษา

>> แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ

>> แบบฟอร์มลาป่วย/ ลาคลอดบุตร/ ลากิจส่วนตัว

>> แบบฟอร์มลาพักผ่อน

>> แบบฟอร์มยกเลิกวันลา

>> แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

>> แบบฟอร์มใบเสนอซื้อเสนอจ้าง

>> แบบฟอร์มติดตามผลการรายงานการฝึกอบรม

>> แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตนเองและสำนักฯ

 

 


 

 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 188,088 ครั้ง