แบบฟอร์ม (สำหรับนักศึกษา)

>> แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป  แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป(ไทย/อังกฤษ)

>> แบบฟอร์มแจ้งซ่อม

>> แบบฟอร์มขอย้ายห้องพัก

>> แบบฟอร์มลาออกจากหอพัก(คืนเงินค่าหอพัก) , ใบสำคัญรับเงิน ** เฉพาะกรณีลาออกภายใน 30 วัน นับจากวันที่สำนักงานหอพักประกาศเป็นวันรับรายงานตัวเข้าหอพักในปีการศึกษานั้นๆ

>> แบบฟอร์มลาออกจากหอพัก **กรณีลาออก หลัง 30 วัน นับจากวันที่สำนักงานหอพักประกาศเป็นวันรับรายงานตัวเข้าหอพักในปีการศึกษานั้นๆ

>> แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม 

>> แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน (เฉพาะนักศึกษาที่พักในหอพักปีการศึกษา 2561)

>> แบบฟอร์มเช่าชุดเครื่องนอนหอพักนักศึกษา

>> แบบฟอร์มผ่อนผันระยะเวลาชำระค่าหอพักงวดที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 


 

 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 188,088 ครั้ง