ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ (สำหรับบุคลากร)

พระราชบัญญัติ

 

>> ระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

ข้อบังคับ

>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ.2557

>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552

>> ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2552

 
 

ประกาศ

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ.2557

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  การแบ่งส่วนงานภายในสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ.2558

>>  ประกาศเรื่องจำนวน คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักส่วนกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าและรองหัวหน้าหอพักส่วนกลาง พ.ศ.2556

>> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555 

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประเภทรายรับ รายการ และอัตราค่าที่พักรับรองภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559

 


 

 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 188,088 ครั้ง