ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ปรัชญา
              องค์กรที่สร้างรายได้ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
 
วิสัยทัศน์                            
             สร้างรายได้เพื่อส่งเสริมสวัสดิการและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

 

 
พันธกิจ
            ๑. จัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
            ๒. จัดบริการสวัสดิการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร
            ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 188,092 ครั้ง