ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
                          
                       สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548 คราวประชุมครั้งที่ 4/2548 อนุมัติให้จัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีประกาศจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมออกนอกระบบราชการ มีลักษณะเป็นสำนักเทียบเท่าคณะในกำกับของมหาวิทยาลัย มีฐานะไม่เป็นส่วนราชการและขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีการดำเนินงานและรูปแบบการบริหารจัดการนอกระบบราชการ เพื่อความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามประกาศฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 มีหน่วยงานในสังกัดได้แก่
  1. หน่วยวินัยและนิติกร
  2. หน่วยหอพักนักศึกษา
  3. ห้องพักรับรอง
  4. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                           ต่อมาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 หน่วยวินัยและนิติกร ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย และไม่ได้สังกัดภายใต้โครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
                          และต่อมาโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ปรับเปลี่ยนหน่วยงานและไม่ได้ขึ้นตรงต่อสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
 
                         ด้วยการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในช่วงระหว่างปี 2549 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) ดำเนินการภายใต้ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ.2549 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2549  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2549  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องโครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551  ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2551 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ดิน ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ครอบครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ.2537 ยังขาดความเป็นเอกภาพอย่างเหมาะสมและไม่สามารถรองรับการบริหารจัดการกิจการทุน  รายได้  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ  ประกอบกับ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเห็นควรปรับสถานะโครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้เป็นส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารงานส่วนงานภายใน พ.ศ.2550 เพื่อให้มีกฎหมายรองรับและเพื่อให้สามารถสร้างระบบบริหารที่มีความคล่องตัว ดังนั้น จึงออกประกาศจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ.2557 ให้เป็นส่วนงานภายในมีฐานะเป็นสำนักเทียบเท่าคณะ  ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2557
 
                       เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้มีการแบ่งส่วนงานภายในสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 โดยแบ่งส่วนงานภายในของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558) ดังนี้
 
                       1) สำนักงานผู้อำนวยการ
                       2) ฝ่ายหอพักนักศึกษา
                       3) ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
 
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 188,093 ครั้ง