สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
1.การใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
2.การดำเนินงานติดตามบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,111 ครั้ง