สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    ประชุม อบรม สัมมนา ปี 2561
โครงการสัมมนา
ชื่อโครงการ วันที่ เดือน ปีจัด  ลงทะเบียน
โครงการอบรมสัมมนา EdPEx Criteria  29-30 ม.ค. 61 ลงทะเบียนออนไลน์
โครงการอบรมแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย  10 ม.ค.61 ลงทะเบียนออนไลน์ 
โครงการอบรมแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)   หมวด 3 และหมวด 6  20-21 ก.พ. 61 ลงทะเบียนออนไลน์
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียรู้
กิจกรรม/ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัน เดือน ปี ลงทะเบียน
 ด้านแผนกลยุทธ์ ต้นทุนต่อหน่วยและความเสี่ยง เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม บุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  27 สิงหาคม 2561 ลงทะเบียน
 แผนพัฒนาบุคลากร และการจัดการความรู้ เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม บุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี 
27 สิงหาคม 2561 ลงทะเบียน
 ด้านวิจัย บริการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม บุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  28 สิงหาคม 2561 ลงทะเบียน
 ด้านการพัฒนานักศึกษา เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม บุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  28 สิงหาคม 2561 ลงทะเบียน
     
ด้านการพัฒนานักศึกษา เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม บุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  9 มีนาคม 2561 ลงทะเบียน
ด้านแผนกลยุทธ์ ต้นทุนต่อหน่วยและความเสี่ยง เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม บุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี 
9 มีนาคม 2561 ลงทะเบียน
ด้านวิจัย บริการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี  16 มีนาคม 2561 ลงทะเบียน
     
     
 
 


 

 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,111 ครั้ง