สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559
คณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า หลักสูตร กรรมการประเมินฯ ประมลภาพกิจกรรม
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     SAR มหาวิทยาลัย 2559   
           คณะเกษตรศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   คณะเภสัชศาสตร์
   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   คณะพยาบาลศาสตร์  
   คณะศิลปศาสตร์
   คณะบริหารศาสตร์
   คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
   คณะนิติศาสตร์ 
   คณะรัฐศาสตร์
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2560  
   สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า  
   สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
   โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
 


 

 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,111 ครั้ง