สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน
 ปี 2560
 ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,112 ครั้ง