สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน
ปี 2558
ปี 2557
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 30,962 ครั้ง