สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    ประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี
คำสั่ง/ประกาศ_OFU
แบบฟอร์ม_OFU
รายงานการประชุม
คลังความรู้
       ระบบกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี  มีการดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ เป็นรายไตรมาส ดังนี้
รอบ 3 เดือน เดือนธันวาคม 2560
รอบ 6 เดือน เดือนมีนาคม 2561
รอบ 9 เดือน เดือนมิถุนายน 2561
รอบ 12 เดือน เดือนกันยายน 2561
   
ระบบ Google Team
ระบบ E-Document
การประเมินผลการดำเนินงาน ระบบกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ระบบ Google Team และ ระบบ E-Document 
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,111 ครั้ง