สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    ประชุม อบรม สัมมนา ปี 2560
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับสถาบัน 
รายละเอียดการประชุม กำหนดการ การตอบรับ เอกสารการประชุม
การประชุมครั้งที่ 1/2560      
การประชุมครั้งที่ 2/2560      
การประชุมครั้งที่ 3/2560 8 มีนาคม 2560    
การประชุมครั้งที่ 4/2560  12 เมษายน 2560    
การประชุมครั้งที่ 5/2560 17 พฤษภาคม 2560 ลงทะเบียนที่นี่ QA-Meeting
การประชุมครั้งที่ 6/2560      
การประชุมครั้งที่ 7/2560      
การประชุมครั้งที่ 8/2560      
การประชุมครั้งที่ 9/2560      
การประชุมครั้งที่ 10/2560      
การประชุมครั้งที่ 11/2560      
การประชุมครั้งที่ 12/2560      
 
การประชุมหารือแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รายละเอียดการประชุม กำหนดการ เวลา ห้องประชุม การลงทะเบียน
แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดำเนินงานระดับคณะ/สถาบัน ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560         
1)  ด้านการจัดทำแผน ความเสี่ยง ต้นทุนต่อหน่วย 21 ส.ค. 60  
09.30 - 12.00                                                              
พิบูลมังสาหาร คลิกที่นี่
2)  ด้านวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 23 ส.ค. 60 09.30 - 12.00 พิบูลมังสาหาร คลิกที่นี่
3)  ด้านการพัฒนานักศึกษา 23 ส.ค. 60 13.30 - 16.30 บุญฑริก คลิกที่นี่
4)  ด้านการจัดการความรู้ และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 25 ส.ค. 60 09.30 - 12.00 พิบูลมังสาหาร คลิกที่นี่
5)  ด้านการประกันคุณภาพ และธรรมมาภิบาล 28 ส.ค. 60 09.30 - 12.00  พิบูลมังสาหาร คลิกที่นี่
 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการวิพากษ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
วันที่ 30 พ.ค.-1 มิ.ย.60  คลิ๊กที่นี่
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร                                                                            
แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานระดับคณะ/สถาบัน
ตัวบ่งชี้ด้านการจัดทำแผน ความเสี่ยง ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ตัวบ่งชี้ด้านการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้การจัดการความรู้และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้การกระกันคุณภาพฯ และการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 และตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การพัฒนานักศึกษา
 
 
24 เม.ย.60
 
25 เม.ย.60
 
26 เม.ย.60
27 เม.ย.60
28 เม.ย.60
 
 
คลิ๊กที่นี่
 
คลิ๊กที่นี่
 
คลิ๊กที่นี่
คลิ๊กที่นี่
คลิ๊กที่นี่

 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง