สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
 
คณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า หลักสูตร กรรมการประเมินฯ ประมลภาพกิจกรรม
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     SAR มหาวิทยาลัย 2558  
           คณะเกษตรศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะเภสัชศาสตร์
   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   คณะพยาบาลศาสตร์  
   คณะศิลปศาสตร์
   คณะบริหารศาสตร์
   คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
   คณะนิติศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์
             สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559  
         
 


 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,107 ครั้ง