สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557
 
คณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า หลักสูตร กรรมการประเมินฯ ประมลภาพกิจกรรม
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    SAR มหาวิทยาลัย 2557  
           คณะเกษตรศาสตร์  
   คณะวิทยาศาสตร์  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   คณะเภสัชศาสตร์  
   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะศิลปศาสตร์
   คณะบริหารศาสตร์
   คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   คณะนิติศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์
             สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า  
         
 


 
 

 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง