สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    แบบประเมิน
การประเมิน วันปิดระบบ สรุปผลการประเมิน
     1.      ประเมินความคิดเห็นต่อระบบและการประกันคุณภาพภายใน  ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2557   6 พ.ย. 2558  
     2.      ประเมินความคิดเห็นต่อระบบและการประกันคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557   6 พ.ย. 2558  
      แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูล CHE QA ONLINE ประจำปีการศึกษา 2559  26 ก.พ. 2561  
 
 
 
 


 

 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง