สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    การพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รายละเอียดตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน (KPI Template)
คำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
   
   
 


 

 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,112 ครั้ง