สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    ฐานข้อมูล TCI
 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
 
รายชื่อวารสารที่ที่อยู่ในฐาน TCI จำนวน 551 รายการ ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2558
รายชื่อวารสารที่ไม่ได้ดำเนินการโดยสำนักพิมพ์  (Beall's list)
วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ กกอ. 
   
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,112 ครั้ง