สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556
 
คณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า คำสั่งคณะกรรมการ       ประมวลภาพ    
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี SAR มหาวิทยาลัย 2556                                                                                                                 
            คณะเกษตรศาสตร์  
            คณะวิทยาศาสตร์    
            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
            คณะเภสัชศาสตร์  
            คณะศิลปศาสตร์  
            คณะบริหารศาสตร์  
            คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
            วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
            คณะนิติศาสตร์  
           คณะรัฐศาสตร์    
             คณะพยาบาลศาสตร์  
                       สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
                       สำนักวิทยบริการ  
                      สำนักงานอธิการบดี
                        
   
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,111 ครั้ง