สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 
 
แก้ไขปรับปรุงเมื่อ  12 มีนาคม 2558 
 
ปีการศึกษา 2557    
 
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ปรับปรุง 4 กรกฎาคม 2559 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  
 1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
 2.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558                
 3.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
 4.เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่่อง "การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล"  
 5.เอกสารประกอบการเสวนา "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558"  
 6.เอกสารประกอบการเสวนา "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558"  
 7.ตารางสรุปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  
 8.ตารางสรุปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  
 
แบบฟอร์มต่างๆ                                                                                                      
  แบบฟอร์มSARระดับหลักสูตร
แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
 template_หลักสูตร_รอบ12เดือน
แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุน
ข้อมูลนักศึกษา ปี่การศึกษา 2558
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,107 ครั้ง