สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
 
 
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ปีการศึกษา 2557          
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557   ปรับปรุง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559  
 
                                       
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554  
ปีการศึกษา 2553  
  ปีการศึกษา 2552  
  ปีการศึกษา 2551  
  ปีการศึกษา 2550  
 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2560 
  ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหารส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
 ส่วนที่ 2 โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)
 ส่วนที่ 3 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
 ส่วนที่ 3 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
 ส่วนที่ 3 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
 ส่วนที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ส่วนที่ 3 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินตนเอง
 ส่วนที่ 5 ผลลัพธ์ (Results) หมวด 7 (รายงานผลตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx)
 
 
   
   
   


 

 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง