สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
 
 
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ปีการศึกษา 2557          
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557   ปรับปรุง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559  
 
                                       
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554  
ปีการศึกษา 2553  
  ปีการศึกษา 2552  
  ปีการศึกษา 2551  
  ปีการศึกษา 2550  
 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 
ฟอร์มผลงานรอบ 6 เดือน _ปีการศึกษา 2559  
   
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน รอบ 9 เดือน_ปีการศึกษา 2558   
 
แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินไปปรับปรุงฯ ระดับสถาบัน  

 
   
   
   
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 32,630 ครั้ง