สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
                            แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 
 ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์และตำแหน่งทางวิชาการ         
  แบบฟอร์มเสนอวันประเมินและรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560  
  รายชื่อผู้ประเมินที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ EdPEx  
  มหาวิทยาลัยที่ใช้เกณฑ์ EdPEx  
 
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
           ปีการศึกษา 2557
 คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 กรกฎาคม 2559   
   
   
ฟอร์มผลงานรอบ 6 เดือน ระดับคณะ/หน่วยงาน  
   
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  
   
 การนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงาน ระดับคณะ  ปีการศึกษา 2558   
   
 
แบบฟอร์มการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ/วิทยาลัย 
   
   
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง