สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555

 

คณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า คำสั่งคณะกรรมการ       ประมวลภาพ    
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                     
  คณะเกษตรศาสตร์  
  คณะวิทยาศาสตร์    
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  คณะเภสัชศาสตร์  
  คณะศิลปศาสตร์  
  คณะบริหารศาสตร์  
  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
  คณะนิติศาสตร์  
 คณะรัฐศาสตร์    
  คณะพยาบาลศาสตร์  
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
  สำนักวิทยบริการ  
  สำนักงานอธิการบดี  
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 43,310 ครั้ง