สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ_OFU

คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ ระดับสำนักงานอธิการบดี

 คำสั่ง
         1. คำสั่ง มอบ. ที่ 1774/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี
         2. คำสั่ง มอบ. ที่ 992/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี
         3. คำสั่ง มอบ. ที่ 087/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ประกาศ
        1. ประกาศ ม.อบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มสำนัก ปีการศึกษา 2556
 
 ข้อบังคับ
 
 
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 41,789 ครั้ง