สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554
 
วัน/เดือน/ปี สรุปประเด็นการประชุม
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 1. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2553
2. ติดตามการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2554
3. แนวทางการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2554
4. การเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 3
วันที่ 27 กันยายน 2554 1. ความคืบหน้าการกำหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
2. การกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2554
3. การพิจารณาผลการดำเนินงาน รอบ 3 เดือน
4. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามองค์ประกอบ
5. แนวทางการประเมินระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2554
วันที่ 26 ตุลาคม 2554 1. ความคืบหน้าการประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
2. แนวปฏิบัติจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามองค์ประกอบ
3. โครงการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 3
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 1. สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554
รอบ 6 เดือน   และแผนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
2. การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554
วันที่ 23 เมษายน 2555 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2554
และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 การพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 43,310 ครั้ง