สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554
 
 
วัน/เดือน/ปี สรุปประเด็นการประชุม
วันที่ 23 เมษายน 2555 1. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2554
2. รายชื่อคณะกรรมการและกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน
3. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554
วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 1. แนวทางการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554
2. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
3. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน
4. ข้อมูลพื้นฐานประกอบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 1. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2554
2. แนวทางการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินคุณภาพภายใน
3.ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายใน
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง