สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    รายงานการประชุมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2555
งานประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงาน
                
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
1/2554 3 กันยายน 2554 รายงานการประชุม
     
 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
 
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
1/2554 3 กันยายน 2554 รายงานการประชุม
     
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง