สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 2553
             รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2553      
   
ระดับคณะ/สำนัก ภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า
       
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
 
ไม่มีภาควิชา
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 
ไม่มีภาควิชา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะนิติศาสตร์
 
ไม่มีภาควิชา
คณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
 
ไม่มีภาควิชา
วิทยาเขตมุกดาหาร
 
ไม่มีภาควิชา
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย    
สำนักวิทยบริการ    
สำนักงานอธิการบดี    
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง