สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    รายงานการประชุมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2554
 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 29 เมษายน 2554 เอกสารประกอบ รายงานการประชุม
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2554 28 เมษายน 2554 เอกสารประกอบ รายงานการประชุม
ประชุมเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพหรือผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า 25 เมษายน 2554 เอกสารประกอบ รายงานการประชุม
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2554 29 มีนาคม 2554 เอกสารประกอบ รายงานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 4 มีนาคม 2554 เอกสารประกอบ รายงานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 16 กุมภาพันธ์ 2554 เอกสารประกอบ รายงานการประชุม
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายใน 1/2554 27 มกราคม 2554 เอกสารประกอบ รายงานการประชุม
 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ 24 มกราคม 2554 เอกสารประกอบ รายงานการประชุม
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพด้านการวางแผนและความเสี่ยง  21 มกราคม 2554 เอกสารประกอบ   รายงานการประชุม
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพด้านบุคลากรและการจัดการความรู้  20 มกราคม 2554 เอกสารประกอบ   รายงานการประชุม
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพด้านการพัฒนานักศึกษา
 19 มกราคม 2554  เอกสารประกอบ  รายงานการประชุม
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพด้านการเรียนการสอน 17 มกราคม 2554 เอกสารประกอบ รายงานการประชุม
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 17 มกราคม 2554 เอกสารประกอบ รายงานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 7 มกราคม 2554 เอกสารประกอบ รายงานการประชุม
 
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 12 พฤษภาคม 2554 เอกสารประกอบ รายงานการประชุม
 การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
14 มกราคม 2554 เอกสารประกอบ รายงานการประชุม
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง