สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 2552
  (ร่าง) กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552
 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2552
 
คณะ/สำนัก/หน่วยงาน/วิทยาเขต
คำสั่งแต่ง
ตั้งคณะกรรมการ
วันตรวจประเมิน
ประมวลภาพกิจกรรม
รายงานผลการประเมิน
คณะเกษตรศาสตร์             คำสั่ง 29-30  มิถุนายน 2553    รายงานตรวจประเมิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์  คำสั่ง 21-22 มิถุนายน 2553    รายงานตรวจประเมิน
คณะเภสัชศาสตร์ คำสั่ง 8-9 มิถุนายน 2553   รายงานตรวจประเมิน
คณะวิทยาศาสตร์  คำสั่ง 10-11 มิถุนายน 2553    รายงานตรวจประเมิน
คณะศิลปศาสตร์  คำสั่ง 28-29 มิถุนายน 2553 ประมวลภาพ รายงานตรวจประเมิน
คณะบริหารศาสตร์  คำสั่ง  28-29 มิถุนายน 2553    รายงานตรวจประเมิน
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คำสั่ง 21-22 มิถุนายน 2553    รายงานตรวจประเมิน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คำสั่ง 24-25 มิถุนายน 2553   รายงานตรวจประเมิน 
คณะนิติศาสตร์  คำสั่ง 22-23 มิถุนายน 2553 ประมวลภาพ รายงานตรวจประเมิน
คณะรัฐศาสตร์  คำสั่ง 17-18 มิถุนายน 2553    รายงานตรวจประเมิน
วิทยาเขตมุกดาหาร คำสั่ง 1-2 กรกฎาคม 2553   รายงานตรวจประเมิน
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ - - - -
สำนักวิทยบริการ คำสั่ง 28-29 มิถุนายน 2553    รายงานตรวจประเมิน
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คำสั่ง 7-8 มิถุนายน 2553    รายงานตรวจประเมิน
สำนักงานอธิการบดี คำสั่ง 16-17 มิถุนายน 2553 ประมวลภาพ รายงานตรวจประเมิน
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คำสั่ง  2-4 สิงหาคม 2553   รายงานตรวจประเมิน 
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง