สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    บุคลากร

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  

 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

 


ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล  

 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร

 

นายรัฐพล แม่นธนู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 3036

นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 3036

ว่าที่ รต.หญิง สายใจ จันเวียง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 3036

นางสาวเต็มศิริ ชิดดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 3037

 

 


 

 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,111 ครั้ง