สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    บุคลากร


รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

เบอร์ติดต่อ 3037


นายรัฐพล แม่นธนู

รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 3036

ว่าที่ รต.หญิง สายใจ จันเวียง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 3036

นางสาวเต็มศิริ ชิดดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 3036

นางศิริวิมล พานิชพันธ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ชำนาญงาน

เบอร์ติดต่อ 3036

 

 


 

 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 41,725 ครั้ง