สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
         สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
         ในการนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม - 6 เมษายน 2562 ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวโฉมสอางค์  ไชยยงค์ ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 089-5461732  e-mail : chomsaang.c@ubu.ac.th 
 
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ
    หนังสือ
   ใบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม 
   ร่างกำหนดการฝึกอบรม 
   รายละเอียดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
 

 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง