สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
 


 
 
 
 
 
ตรี  วาทกิจ  ณรงค์ วงศ์เณร  และกฤติกา ชุณห์วิจิตรา
คำสำคัญ: กระบวนการล้าง, ถังนม, การผลิตนม, สารกำจัดเชื้อ, คุณภาพทางจุลินทรีย์
Keywords:  Rinsing method, Milk churn, Milk production, Sanitizer, Microbiological quality
 
 
 
พัชรี ครูขยัน  เกษมณี สวนสี และศุภาพิชญ์ วิสาวะโท
คำสำคัญ: คลอโรไซลินอล; การสลบ; ปลานิล; ปลาทอง 
Keywords: Chloroxylenol; Anesthesia; Nile tilapia; Goldfish
 
 
 
Subuntith Nimrat  Pornpimon Soodsaweang  and Verapong Vuthiphandchai
คำสำคัญ: ส่วนประกอบทางเคมี  กิจกรรมการต้านแบคทีเรีย  สารสกัดด้วยเอทานอล 
ตะไคร้ (Cymbopogon citratus)  แบคทีเรียก่อโรค
Keyword: Chemical composition; Antibacterial activity; Ethanol extract;
Lemon grass (Cymbopogon citratus); Pathogenic bacteria
 
 
 
พัชรินทร์ ใจจุ้ม และทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร
คำสำคัญ: ประสิทธิผล, โปรแกรม, การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ, คนงานทอผ้าด้วยมือ
Keywords: Effectiveness; Program; Muscle Stretching; Hand Weaving Workers 
 
 
 
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี  อณัญญา ปานทอง  มาริษา นาวา  สิทธิชัย บันลือ  ศิลป์ชัย วชิรอมรเลิศ 
วีรชัย ชุมแสงโชติสกุล  สาโรชน์ เจี่ยวยี่  และวรางคณา กิจพิพิธ
คำสำคัญ: ไข่ไก่ กรดไขมัน อาหารไก่ไข่ สมรรถภาพการผลิต กากงาขี้ม้อนสกัดน้ำมัน
Keywords: Egg, Fatty acid, Layer diets, Productive performance, Perilla mint extracted meal
 
 
 
มธุรส ประสมวงค์  วันอัสมีน โฮ  ธิดารัตน์ บุญช่วย  จินดา คงเจริญ  และณัฐจิต อ้นเมฆ
คำสำคัญ: คุณภาพอากาศภายในอาคาร, กลุ่มอาการเจ็บป่วยในอาคาร, พนักงานโรงแรม, อาคารโรงแรม
Keywords: Indoor Air Quality, Sick Building Syndrome, Hotel Staff, Hotel Building
 
 
 
ชัดชัย แก้วตา ชัชวาล ขันติคเชนชาติ และยุทธศักดิ์ ทองแสน
คำสำคัญ: ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ ระบบสมองกลฝังตัว ไมโครคอนโทรเลอร์ เกษตรอัจฉริยะ
Keyword: Water quality measurement system, Embedded system, Microcontroller, Smart farm
 
 
 
เอกราช ตาแก้ว  และรัศมี ชัยสุขสันต์
คำสำคัญ: ชุดศึกษาสเปกตรัม  แผ่น CD  กล้องสเปกโตรสโคป  สมาร์ทโฟน การดัดแปลง
Keywords: spectrum demonstration device, compact disk (CD), spectroscope, smartphone, modification 
 
 
 
อารีรัตน์ ลุนผา
คำสำคัญ: เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ผลผลิต การปลูกและการจัดการ ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน
Keywords: Forage seed, yield, planting and management, cost, profit
 
 
 
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล  สันทัด วิเชียรโชติ  วัชรี บุญถนอม  และสุรางค์ ทองสุวรรณ์
คำสำคัญ: เส้นใยอาหารผง, กากมะตูม, การสกัดด้วยน้ำ, การสกัดด้วยเอทานอล 
Keywords: Dietary fiber powder, Bael pulp residue, Water extraction, Ethanol extraction
 
 
 
 สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ
คำสำคัญ: นิเวศวิทยา  เห็ดเผาะ  Astraeus odoratus ยางนา  
Keywords:  ecology, earthstar, Astraeus odoratus, Dipterocarpus alatus 
 
 
 
ชนนิกานต์ รอดมรณ์  และนลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร
คำสำคัญ: การบริหารจัดการสารสนเทศ; ระบบสารสนเทศ; รัฐวิสาหกิจ; การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
Keywords: Information System Management, Information System, State Enterprise, Systematic Literature Review
 
 
 
ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง วิรดา อรรถเมธากุล และดวงแข  พิทักษ์สิน
คำสำคัญ:  การเตรียมความพร้อม, ความวิตกกังวล, การฝึกปฏิบัติการพยาบาล, นักศึกษาพยาบาล
Keywords:  readiness preparation,anxiety,nursing practice, nursing  student
 
 
 
ทรรศนันทน์ ภักดิ์ภูมิสิริ  และนรินทร บุญพราหมณ์
คำสำคัญ:  แบบทดสอบออนไลน์  คลังข้อสอบ  ครูผู้ช่วย  เว็บแอพพลิเคชั่น
Keywords:  online testing, sample of exam library, assistant teacher, web application
 
 
 
 
ทิพย์สุดา สุตะภักดิ์  ปาริชาติ พุ่มขจร  และพงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
คำสำคัญ : โปรฟีโนฟอส สารกำจัดแมลง ออร์กาโนฟอสเฟต 
Keywords :Profenofos; Pesticide; Organophosphates
 
 
 
ยุพยง  หมั่นกิจ และกติกา  สระมณีอินทร์
คำสำคัญ: อาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเนื้อ  ท่าทางในการทำงาน  พ่อค้าส่งผลไม้
Keywords: musculoskeletal pain, working posture, fruit wholesaler
 
 
 
ชูศักดิ์ พรสิงห์  ธนาธร เกรอต  ทองแท่ง ทองลิ่ม และภัทรเวช ธาราเวชรักษ์
คำสำคัญ:จังหวัดกาญจนบุรี  ธุรกิจรีสอร์ท   พลังงานทดแทน  การจัดการพลังงานและของเสีย
Keyword:Kanchanaburi Province, Resort, Alternative Energy, Solid Waste and Energy Management       
 
 
 
 
     พลเทพ เวงสูงเนิน  จาริณี จงปลื้มปิติ  ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา  ทยาวีร์ หนูบุญ และปรเมศวร์ สุทธิประภา
คำสำคัญ:ไฮโดรโปรนิกส์  พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ  ปัจจัยการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์
Keywords:Hydroponic, Computational Fluid Dynamic, Hydroponic curvature factor.
 
 
 
     Watchanachai Joompha and Nalin Pianthong
คำสำคัญ : เทคนิคการแปลงหน้าที่คุณภาพ  รูปแบบบ้านคุณภาพ ข้อกำหนดรายละเอียดความต้องการของลูกค้า ทุเรียนทอดกรอบ
Keywords: Quality function deployment, House of quality model, Customer requirements, Durian chips
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง