สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กำหนดการ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ประกาศครั้งที่ 1) (ประกาศครั้งที่ 2) 
คู่มือการฝึกอบรม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
          หมวดที่ 1 ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย และ over view
          หมวดที่ 2 การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก 
          หมวดที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม
          หมวดที่ 4 การออกแบบการวิจัย 
                   4.1 รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล  
                   4.2 รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล 
                   4.3 รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
         หมวดที่ 5 การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ          
         หมวดที่ 6 หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรม
                      ไปสู่การใช้ประโยชน์  
แบบฟอร์มปฏิบัติการ
      แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 1 กำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อกำหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกำหนดโจทย์วิจัย คำถามวิจัย วัตถุประสงค์       
     แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 2 ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม 
     แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 3 ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย
     แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 4 ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์
     แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 5 นำเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และนำเสนอช่องทางการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์
     แบบฟอร์มปฎิบัติการที่ 6 บูรณาการความรู้และนำเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,856 ครั้ง