สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    คลังเอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ฉบับที่ 2)
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2555
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2)
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
 
 คู่มือการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
 ใบลงทะเบียนผู้ร่วมโครงการ
 ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
 แบบประเมินผลการดำเนินโครงการ
 แบบประเมินผลสำเร็จการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน / การวิจัย
 รูปแบบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
 
 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ
 หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงาน
 หนังสือแจ้งการส่งรายงานผลการดำเนินงาน
 
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 111,356 ครั้ง