สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559


สารบัญ
 
บทความรับเชิญ ประเพณีบวชควาย ในมิติทางมานุษยวิทยา
สมชาย นิลอาธิ
 
รูปแบบการสร้างเครือข่ายทางสังคมของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย์กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนา เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นพชัย ฟองอิสสระ
 
การประเมินคุณภาพด้านการบริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พริ้มพักตร์  ไชยมี
 
การคลี่คลายประวัติศาสตร์บาดแผลและความเป็นชายขอบของชุมชนคาทอลิกอีสาน : กรณีศึกษาหมู่บ้านสองคอน  จังหวัดมุกดาหาร
ชัยวิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
 
การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดธรรมราชา จากคติทางพระพุทธศาสนากับลักษณะการปกครองในกวีนิพนธ์หลีเซา
พีรวัส วรมนธนาเกียรติ    
 
ปัจจัยทำนายปริมาณไขมันในร่างกายของผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
อาภรณ์ ดีนาน และจริยา ทรัพย์เรือง
 
การประเมินผลการดำเนินการของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ กรณีอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
สุวภัทร  นักรู้กำพลพัฒน์, นิชนันท์  สุวรรณกูฏ, ยมนา ชนะนิล และ ภูษณิศา  มีนาเขตร
 
ประเพณีแซนโฏนตา: การสืบทอดและการดำรงอยู่ในบริบทพื้นที่ดั้งเดิม
สารภี  ขาวดี
 
ประวัติชาวจีนเมืองอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2411-2488
สุธิดา ตันเลิศ, อนันทธนา เมธนนนท์ และณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 115,728 ครั้ง