สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    แหล่งทุนวิจัย เงินรายได้
ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 - ทุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
 - ทุนค่าตอบแทนที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การจดทะเบียนพันธุ์พืช-สัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2560 
 - ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
 - ทุนการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560
 - ทุนการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
 - ทุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน/ต่ออายุ ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 147,769 ครั้ง