สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
สารบัญ
 
เคมีสีเขียว
Green chemistry
ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์, พิมพา  สร้อยสูงเนิน, สิรีรัตน์ ลิศนันท์, ณัชชา  พันธมา, ปนัดดา  เพชรล้วน,
สุดารัตน์ สมบัติศรี, พิมภนิจภา กันทาดง, ชัยยศ จันทร์แก้ว และอาทิตย์ อัศวสุขี
 
การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า 
Nursing of the elderly with depression
สาวิตรี  สิงหาด
 
Screening for Acetylcholinesterase Inhibitory Activity from the Piperaceae
การตรวจกรองฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสจากพืชวงศ์พริกไทย
Nuttiya Werawattanachai and Rawiwun Kaewamatawong
 
การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์โดยวิธีปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
ZnO nanostructures synthesized by oxidation reaction method
สุทธินาถ หนูทองแก้ว และ วรศักดิ์ สุขบท
 
ปฏิกิริยาคลอริเนชันของสารอนุพันธ์ 4,6-ไดเมทอกซีอินโดล 
Chlorination of 4,6-Dimethoxyindole Derivatives
กนกกรณ์ ศิริทิพย์ และทินกร แก้วอินทร์
 
ผลของอัตราส่วนยางครัมบ์และแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติเชิงกลและทางความร้อนของยางผสมระหว่างยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนและยางธรรมชาติอิพอกไซด์ 
Effect of Crumb Rubber/Calcium Carbonate Ratio on Mechanical and Thermal Properties of Ethylene-Propylene Diene Rubber/Epoxidized Natural Rubber Blends
สราวุธ ประเสริฐศรี, กนกวรรณ กุระกนก, นัฐพล สุขพันธ์ และปราณี นุ้ยหนู
 
การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช: มุมมองด้านทรัพยากรน้ำ
The Change of the The Royal-initiated Pak Phanang River Basin Development, Nakhon Sri Thammarat: Water Resources Aspect
ปกรณ์ ดิษฐกิจ, นวลวรรณ วิริยะนันทวงศ์, สุธีระ ทองขาว, จันทิรา รัตนรัตน์ และศิวนาถ นันทพิชัย 
 
การแพร่กระจายของปรสิตโมโนจีเนียนในปลาน้ำจืดที่สำรวจพบในลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Distribution of Monogeneans in Freshwater Fishes  from Pak-panang Basin, Nakhonsithammarat
ศศิภาพร สุขเงิน และธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล
 
กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์มะขามป้อม (Phyllanthaceae) บางชนิดในประเทศไทย
Leaf Epidermal Anatomy of some Species of the Family Phyllanthaceae in Thailand
จิดาภา พรหมสิงห์, อนิษฐาน ศรีนวล และวิโรจน์ เกษรบัว
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,856 ครั้ง