สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
สารบัญ
 
สถานการณ์การสูบบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลอดบุหรี่ 
The situation of Smoking Behavior among Staff and Students at Ubon Ratchathani University: Smoke Free Ubon Ratchathani University Project
นิยม จันทร์นวล  และพลากร สืบสำราญ
 
พฤติกรรมการจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตรของเกษตรกรบ้านเกษตรพัฒนาเหนือและบ้านเกษตรสามัคคี ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
Behavior of Agrochemical Packaging Waste Management of Farmers Ban Kasetpattana Nue and Ban Kasetsamakkee, Tumbon Kumkwang, Ampher Warinchumrab, Ubon Ratchathani province.
จิราภรณ์ หลาบคำ, ชลธิชา ผ่องจิตต์ และ ทิพาวรรณ เพทราเวช
 
การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากหญ้าเนเปียร์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน  
Carbon Dioxide Emission Assessment of Biomass Community Based Power Plant from Napier Grass
ประพิธาริ์  ธนารักษ์,  พิสิษฏ์  มณีโชติ และ วิกานต์  วันสูงเนิน
 
ผลของพลาสติไซเซอร์และอุณหภูมิอบแห้งต่อสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจากแป้งบุก
Effects of Plasticizers and Drying Temperatures on Properties of Biodegradable Film from Konjac Flour
ยุทธนา นามวงษา, ละมุล วิเศษ และณัฐพล ภูมิสะอาด
 
Properties and Carbon-Nutrient Storage Potentials of Forest Soils in Highland Community Forest, Chiang Mai Province

คุณสมบัติของดินป่าไม้และศักยภาพการสะสมคาร์บอน-ธาตุอาหารของป่าชุมชนในพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
Taparat Seeloy-ounkaew  Soontorn Khamyong and Niwat Anongrak
 
ตัวแบบพยากรณ์จำนวนผู้มีงานทำในประเทศไทย
Forecasting Model for the Number of Employment in Thailand
วรางคณา กีรติวิบูลย์
 
สมบัติเชิงหน้าที่และการประยุกต์ใช้ใยอาหารจากรำข้าวในขนมปัง
Functional Properties and Utilization of Rice Bran Dietary Fiber in Bread
Jittra Singthong
 
วานิลลา: ศักยภาพการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Vanilla: A Potential on Micropropagation
ศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์ และ กาญจนา รุ่งรัชกานนท์
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง