สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
สารบัญ
 
การวิเคราะห์เหตุการ์การประทุบนดวงอาทิตย์ที่มีความรุณแรงตามประเภทการประทุในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2556
ฑิราณี ขำล้ำเลิศ, นลินี เอี่ยมสะอาด, วุฒิศักดิ์ กาญจนาภา, พรพิตา ทิพราช, พรวิบูลย์ สุขร้าย และรุ่งทิวา ยิ้มบุญเกิด
 
ความเครียดของพนักงานและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของพนักงาน: กรณีศึกษาฐานผลิตแก๊สธรรมชาตินอกชายฝั่งอ่าวไทย
วชิระ เพ็ชรงาม และกลางเดือน โพชนา
 
การแยกแลคติดแอสิคแบตทีเรียจากอาหารหมักเพื่อนำมาพัฒนาเป็นตัวนำดีเอ็นเอ
ศรีสรรค์ ปูพบุญ, นริศรา ปัดภัย, สุกฤตา ปุณยอุปพัทธ์, ปาริชาติ พุ่มขจร และพงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
 
การใช้น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่พบบนแผ่นยางพารา
สายสมร ลำลอง และพงษ์นรินทร์ ยอดสิงห์
 
การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงเตาเผาอิฐมอญแห่งหนึ่งในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ลักษณีย์ บุญขาว, โชติมา พลรักษา และจีราพร ทิพย์พิลา
 
แก้วโซดาไลม์ผสมกับเถ้าลอยลิกไนต์ซิลิกาต่ำผลิตแล้วเซรามิก
เมทนี อ้วนเส้ง, ดนุพล ตันโยภาส และสุชาติ จันทร์มณี
 
ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในห้วยหญ้าเครือและห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
จุฑามาศ ศรีปัญญา และนิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
 
ความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในปลาของแบคทีเรียและกรดแลคติกที่แยกจากลำไส้ปลาดุกอุย
วอนสมัย ดาราแสน และอัจฉรา รัตนชัย
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง