สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4

คู่มือการฝึกอบรม  สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก้)  รุ่น 4

กำหนดการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 4 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม (PowePoint)

    1. ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย

  2.การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก 

     3.การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม

     4.รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล  

     5.รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 

   6. การวัด การสร้างเครื่องมือ  

  •  ผศ.ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • นายทัพไท  ชุ่มนาเสียว  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี

     7.หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย   

  • ผศ.ดร.คมกริช การินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • อ.กันย์สินี  จาฏุพจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

แบบฟอร์มปฎิบัติการ

         แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 1

         แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 2

         แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 3

         แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 4

         แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 5

 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 147,764 ครั้ง