สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3
คู่มือการฝึกอบรม สำหรับผู้เข้าอบรม
กำหนดการฝึกอบรม
เอกสารประกอบการอบรม
   1. ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย
   2.การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
   3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม
   4. การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
   5. การสุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูล
   10. หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย
ใบงาน
 
 
   
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 147,763 ครั้ง