สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2555

ลำดับ

ชื่องานวิจัย

นักวิจัย

คณะ/หน่วยงาน

ปีที่ได้รับงบ

แหล่งทุน

วันที่ส่งรายงาน

1.
การศึกษาการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน: กรณีจังหวัดอุบลราชธานี
นิภาพร  คำหลอม
วิทยาศาสตร์
2553
กองทุนวิจัย มอบ.
6-ม.ค.-55
2.
การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงาจีน
นุตติยา วีระวัธนชัย
เภสัชศาสตร์
2553
งบประมาณแผ่นดิน
16-ม.ค.-55
3.
การกำจัดสีย้อมจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์ธรรมชาติและแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์เคลือบผิวด้วยไคโตซาน
จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมศาสตร์
2553
กองทุนวิจัย มอบ.
24-ม.ค.-55
4.
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
อัจฉรา มหาวีรวัฒน์
วิทยาศาสตร์
2553
กองทุนวิจัย มอบ.
3-ก.พ.-55
5.
การศึกษาและสำรวจแนวปฏิบัติที่ดีในการมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อิสรี รอดทัศนา
วิทยาศาสตร์
2553
กองทุนวิจัย มอบ.
3-ก.พ.-55
6.
การศึกษาอิทธิพลของระบบการบรรจุแบบบรรยากาศดัดแปรเชิงแอคทีฟ ด้วยไอระเหยเอทานอลต่อกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในมะละกอสด
วีรเวทย์ อุทโธ
เกษตรศาตร์
2554
รายได้คณะ
6-ก.พ.-55
7.
การศึกษาองค์ประกอบของยีน Gonadotropin releasing hormone (GnRH) ในรูปแบบ cDNA และ การแสดงออกในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) ในรอบปี
ธนาทิพย์ แหลมคม
เกษตรศาตร์
2552
งบประมาณแผ่นดิน
27-ก.พ.-55
8.
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดร.ธันยมัย เจียรกุล
บริหารศาสตร์
2552
งบประมาณแผ่นดิน
22-มี.ค.-55
9.
การผลิตไลเปสโดยแบคทีเรียชอบอุณหภูมิสูงและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน
ผศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
วิทยาศาสตร์
2551-2552
งบประมาณแผ่นดิน
23-มี.ค.-55
10.
การออกแบบและการพัฒนาเตาอบไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับงานหัตถกรรม
ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ
2552
งบประมาณแผ่นดิน
3-เม.ย.-55
11.
การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิด ลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน
รศ.จินตนา เหล่าไพบูลย์
วิทยาศาสตร์
2552-2553
งบประมาณแผ่นดิน
30-เม.ย.-55
12.
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศูนย์วิสากิจชุมชนผ้าขิดบ้านคำพระ  อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
รุจิรา  วงษ์สามารถ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ
2550
งบประมาณแผ่นดิน
2-พ.ค.-55
13.
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
ดร.ประทับใจ สิกขา
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ
2552
งบประมาณแผ่นดิน
3-พ.ค.-55
14.
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม
เกษตรศาสตร์
2550-2552
งบประมาณแผ่นดิน
18-พ.ค.-55
15.
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพืชในพื้นที่การเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง กรณีศึกษา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ชิดหทัย  เพชรช่วย
วิทยาศาสตร์
2551
กองทุนวิจัย มอบ.
5-มิ.ย.-55
16.
การศึกษาฤทธิ์ต้านทานอนุมูลอิสระจากสารสกัดของเห็ดกินได้
นางสาวสมจินตนา  ทวีพานิชย์
วิทยาศาสตร์
2552
กองทุนวิจัย มอบ.
5-มิ.ย.-55
17.
การศึกษาการเจริญเติบโตและสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง
เกษตรศาสตร์
2550-2552
งบประมาณแผ่นดิน
19-มิ.ย.-55
18.
การพัฒนาตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
จิตรดี  ลุประสงค์
เภสัชศาสตร์
2549-2550
งบประมาณแผ่นดิน
26-ก.ค.-55
19.
ความสามารถในการต้านออกซิเดชันและการป้องกันการทำลายดีเอ็นเอของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรบางชนิด
นายไชยวัฒน์  ไชยสุต
เภสัชศาสตร์
2549-2550
งบประมาณแผ่นดิน
1-ส.ค.-55
20.
การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลที่ถูกยับยั้งจากสารฆ่าเชื้อด้วยเซลล์ดักติด
ดร.สุมนา สิริพัฒนากุล
วิศวกรรมศาสตร์
2554
งบประมาณแผ่นดิน
7-ส.ค.-55
21.
การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับฟอกอากาศภายในอาคารโรงพยาบาล
ผศ.ดร.สมภพ  สนองราษฎร์
วิศวกรรมศาสตร์
2550
งบประมาณแผ่นดิน
15-ส.ค.-55
22.
การกำหนดแผนการจ่ายกำลังไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เหมาะสมเพื่อลดกำลังสูญเสียในระบบจำหน่าย
ดร.คมสันติ์ ดาโรจน์
วิศวกรรมศาสตร์
2553
งบประมาณแผ่นดิน
15-ส.ค.-55
23.
การศึกษาคุณสมบัติของสัญญาณสมองของเด็กทารกแรกเกิดขณะนอนหลับโดยใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณแบบไม่เป็นเชิงเส้น
ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมศาสตร์
2551
กองทุนวิจัย มอบ.
21-ส.ค.-55
24.
คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของใยอาหารจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง
เกษตรศาสตร์
2554
งบประมาณแผ่นดิน
22-ส.ค.-55
25.
ขั้นตอนการทำซ้ำแบบใหม่พร้อมความคลาดเคลื่อนเพื่อหาจุดตรึงร่วมสำหรับการส่งแบบ asymptotically quasi-nonexpansive nonself-mappings ในปริภูมิบานาค
ผศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
วิทยาศาสตร์
2553
งบประมาณแผ่นดิน
24-ส.ค.-55
26.
การคัดเลือกและการจัดจำแนกชนิดแบคทีเรียแลคติกที่สำคัญในผลิตภัณฑ์ปลาหมัก
เมทินี มาเวียง
เกษตรศาสตร์
2555
รายได้คณะ
12-ก.ย.-55
27.
การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศภายใต้แรงกระแทก
ผศ.ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
2548-2549
งบประมาณแผ่นดิน
19-ก.ย.-55
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,328 ครั้ง