สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    บุคลากร

   บุคลากรสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
ตำแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  สำเภา
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  ไววุฒิ
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
นางสาวนาวินี  สุตัญตั้งใจ
ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
ภาระ/หน้าที่ ด้านงานวิจัย, คลินิกเทคโนโลยี
โทร. 3042  E-mail : tangjai_n@yahoo.com
นายสุภวัฒน์  โสวรรณี
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระ/หน้าที่  ด้านงานบริการวิชาการ
โทร. 1053  E-mail : ssowanni@gmail.com
นางสาวณัชชา  อักษรศรี
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ภาระ/หน้าที่      งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานฯ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โทร. 3035  E-mail : natcha.a@ubu.ac.th

นางสาวปัญจีรา  ศุภดล
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ภาระ/หน้าที่  ด้านงานวิจัย
โทร. 3035  E-mail : s_cheera@hotmail.com
นางสาวโฉมสอางค์  ไชยยงค์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ภาระ/หน้าที่  ด้านงานบริการวิชาการ, คลินิกเทคโนโลยี
โทร. 1053  E-mail : chaiyang_1@hotmail.com
นางสาวนิตยศรี  วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิจัย
ภาระ/หน้าที่  จริยธรรมวิจัยในคน,ความปลอดภัยทางชีวภาพ,การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์
โทร. 3042  E-mail : rec55ubu@gmail.com
นายวีระพันธ์  ศิริศักดิ์ยศ
ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ภาระ/หน้าที่  ด้านงานธุรการ, พัสดุ
โทร. 3035  E-mail : morbidhell1@hotmail.com
นางสาวพรพิมล  มงคลงำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
ภาระ/หน้าที่  ด้านงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
โทร. 09-5602-9611  E-mail : pronpimolky@gmail.com
นายศุภวัฒน์  ลัทธิมนต์
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิจัย 
ภาระ/หน้าที่  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. 1059  E-mail : supawat.ltm@gmail.com

นางสาวประภัสรา ต่างทอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
ภาระ/หน้าที่  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
โทรศัพท์ : 3035
Email: prapasara1989@gmail.com 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,753 ครั้ง