สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

 


วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

สารบัญ
 
Nutrients and Phenolic Acids in Krung Ba Dan (Cyclea barbata Miers) Leaves and Aqueous Extract from Ubon Ratchathani Province
Yuraporn Sahasakul Parunya Thiyajai Wantanee Kriengsinyos and  Somsri Charoenkiatkul
 
Quality Jackfruit Syrup using Different Jackfruit Varieties
Wiriya Phomkong Montira Wachum and Rungtiwa Inree
 
Behaviour of Mahasarakham University Students towards Ready-to-eat food Purchasing at Convenience Stores
Wirut Khajonchai Duljira Sukboonyasatit and Tatdao Phaseepol
 
Sweet Potato and Cassava as Alternative Substrates for Growing Spawn of Shiitake (Lentinula edodes B.) and Lingzhi (Ganoderma lucidum K.)
Theresia Desy Askitosari Maria Goretti Marianti Purwanto and Kezia Eunike Sabrina
 
Consumers’ Acceptance of Chicken Green Curry with Soymilk in Bangkok
Sirison J. Jantapun T. and Puechkamut Y.
 
Macadamia Drying by Microwave Dryer Combined with Hot Air
Nattapol Poomsa- ad and Lamul Wiset
 
Effect of Two-stage Drying on Physical Properties of Chilli (Capsaicum annuum cv.HuarouYon)
Pianpan Supakot Wiriya Phomkong Ekasit Onsaard and Lamul Wiset
 
Effects of Ascorbic Acid and/or Blanching on Quality of ‘Kluai Khai’ and ‘Gros Michel’ Banana Syrups.
Suriyan Supapvanich Patcharee Boonmee and Wassana Thongwatpeng
 
Evaluation of Pharmaceutical Care Program in Pregnant Women with Iron Deficiency Anemia
Natenaree Sirisopa and Manat Pongchaidecha
 
Anti-Inflammatory Potential of Ethanolic Bulb Extract of Allium ascalonicum
Nuttiya Werawattanachai, Rawiwun Kaewamatawong, Jintana Junlatat, and Bung-orn Sripanidkulchai
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง